راهکار های هوش تجاری BI

فهرست مطالب

هوش تجاری به مجموعه‏ای از مدل‏های ریاضی و متدولوژی‏های تحلیلی گفته می‏شود که برای استخراج اطلاعات و دانش مفید از دل داده‏های خام جهت استفاده در فرایندهای تصمیم گیری پیچیده استفاده می‏شود. هدف اصلی سیستم‏های هوش تجاری ارائه ابزارها و متدولوژی‏هایی برای دانش‏کاران جهت اخذ تصمیمات اثر بخش و به موقع است.