ali

 

سیستمی هوشمند و یکپارچه برای دسته بندی انواع محصولات کشاورزی بر حسب:
 اندازه
 شکل ظاهری
 وزن
می باشد.

مرحله پردازش تصویر

بر روی تصاویر بدست آمده از محصولات پردازش هایی صورت می گیرد که نتیجه آن استخراج پارامترهای مورد نظر جهت سورت و دسته بندی محصولات می باشد.
پارامترهایی که با پردازش تصویر تشخیص داده می شود عبارتند از:

1- ارتفاع

2- قطر

3- خم

4- تغییرات قطر

5- نقص ظاهری (لکه و خرابی)

6- رنگ

7- شکل ظاهری غیر معمول

مرحله تشخیص وزن

وزن محصولات توسط سنسور وزن تعبیه شده در سیستم تعیین شده و برای هر یک از محصولات ثبت می شود. بدین ترتیب برای داشتن بسته هایی با حداقل وزن مورد نظر دیگر نیازی به وزن کردن بسته های پر شده و کم و زیاد کردن دستی آن برای رسیدن به وزن مورد نظر نمی باشد. بلکه سیستم مجموع وزن هر بسته را از جمع وزن تک تک آن ها بدست آورده و با رسیدن به وزن مناسب هر بسته را در نظر می گیرد.

البته بسته بندی محصولات فارغ از وزن و با توجه به تعداد نیز امکان پذیر است.

مزایای بکارگیری سیستم

1- کاهش هزینه سورت محصولات در مقایسه با استفاده از نیروی انسانی

2- دقت بسیار بالاتر در مقایسه با جداسازی به کمک نیروی انسانی

3- سرعت بالا در مقایسه با جداسازی به کمک نیروی انسانی

4- قابل track کردن محصولات

5- ثبت دقیق آمار محصولات

 محصولات قابل سورت

با توجه به تفاوت شکل ظاهری محصولات کشاورزی و تفاوت مکانیک سیستم برای هر نوع، سیستم سورتر به سه دسته تقسیم می شود:

الف – سورت محصولات کشاورزی کروی شکل مانند پرتقال

ب – سورت محصولات کشاورزی با ظاهر کشیده مانند هویج

پ – سورت محصولات کوچک مانند پسته